Yulian Tours Yulian Tours Yulian Tours Yulian Tours
Yulian Tours
Yulian Tours Yulian Tours
: Telnex Technologies ��� �� ������� ��������� ������� ������ ���� ����� ������ �����
yulian-tours@hotmail.com :::: ghassanMakdsi@hotmail.com

      ,, ,, ,,             ,, ,, ,, ,,      

��� ����� ���� ������

 
  ������ ����� ������ ����� �����
������ ����� ������ ������� ���� ����� ����� ����� ������� ��� 2007

 ������...

  ���� ���� ������� �� ���� ���� ������
����� ���� ���� ������� ���� ���� ���� �� ���� ���� ������ ����� ���� �����
  ���� �� ����� ���� �����
���� ����� �� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ������� �� ��������� ������ ������

 ������...

  ���� �� ����� ���� ����� �� 15 7 2009
������ ������ �� ����� ���� ����� ��� ���� ��������� ������ ������ ������ �� �������� �������� �� ���� ������ ������� ������
 ������...
 ������ ����� ����� ���
�� �� ��� ���� ��� ������ �������� ������� ������� ���� ����� ����� ��� ������� ���� ���� ���� ��� ��� �������� �������� �� ���� ����� ������� ������  

 ������...

 ���� ������ �����
���� ������ ��� ��� ������ - ���� �������
���� ���� �� ������

� ����� ������ ������ �������
� ���������
� ����� ��� �����
 

 ������...

 
 

���� ��� ������ �

 
 
 
�� ����� �� ����� ���� ������ �� ����� ������� �� ����� � ����� ������ ������� ������ ����� ���� ����� , � ���� ����� �������� � ��������� �������� � �� ���� ������ ������� ����� ��� ���� �� ������ �� ��� ������� , � �� ���� ���� � ����� ����� , �������� ��� ����� ��� ����� ������ ������� � ������� ��� ���� ������ � ����� ������ ���� ������ ������� ������

��� ��� ���� �� ������ ������ ��� ��� ������ ������� , ���� ��� ������ ��� ���� , ���� ����� ������ ��� ���� � ���� ����� ������ , � ����� ���� �� ����� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ��� .
 

���� ������ ��� 2010 ���� ���� ������
������� � �����
���� 2010
 
 
���� ������� �� �����

      "" ""             10 2010             ,, ,,      

����� ������

 
 
7/7/2011 ..

 ������...

  2857 5-5-2011
2857 5-5-2011 ..

 ������...

 
 
 
��� ���� ������
:: :: :: (VISA) :: :: :: ::
  2006-2007
Telnex Technologies   , me.telnex